Evidence of the altitude of Allah

Evidence of the altitude of Allah

 

NASA KATAASAN ANG ALLAH

Ang mahalagang aklat na ito ay naglalahad ng mga katibayan mula sa Qurán at Sunnah upang patunayan ang katotohanan na ang Allah ay pumaitaas sa Kanyang Arsh (Trono) sa paraang naaangkop sa Kanyang Karangalan at Kadakilaan sa wikang tagalog.

You may also enjoy