The messenger of God Muhammad

This book focuses on the biography of the Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him) and his humble life.This book covers an aspect of the Prophet’s life, deeds and teachings, and aims to provide a better understanding of Muhammad’s (Peace Be Upon Him) life and Islamic values. 

Muhammad Ang Sugo Ng Allah

Isang maikling aklat na nagpapakilala kay Propeta Muhammad -nawa'y pagpalain siya ng Allah at bigyan siya ng kapayapaan- sa mga tuntunin ng kanyang lahi at kapanganakan, at ilan sa kanyang mga katangian, kagandahang-asal at moral

You may also enjoy

The Message of Islam

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

Tahdhib Sirat ibn Hisham

Abdel Salam Haroun

The Description of the Prophet’s Prayer

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

The messenger of God Muhammad

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

The messenger of God Muhammad

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha