Conditions and Pillars of the Prayer

This is a translation of the beneficial treatise of Imaam Muhammadbin ‘Abdil-Wahhaab, “Shuroot as-Salaat wa Arkaanuhaa wa Waajibaatuhaa.” In this short treatise, Imaam Muhammad bin ‘Abdil-Wahhaab, may Allah have mercy on him, briefly outlines the nine conditions for the acceptance of one ’s prayer, as well as the fourteen pillars and eight requirements of the prayer, mentioning some of their proofs and evidences from the Book and the Sunnah.

Điều Kiện, Nền Tảng & Điều Bắt Buộc Của Salah

Đây là bài viết ngắn gọn do Imam Shaikh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhaab viết liên quan về dâng lễ Salah như: điều kiện, điều bắt buộc và nền tảng cơ bản của Salah. Và Salah là nền tảng quan trọng nhất sau câu tuyên thệ và là nền tảng bắt buộc mỗi người Muslim phải thi hành một ngày đêm năm lần.

You may also enjoy

Conditions and Pillars of the Prayer

Muhammad bin Abdulwahhab

The Description of the Prophet’s Prayer

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

La description de la prière du Prophète
The Description of the Prophet’s Prayer

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

The Description of the Prophet’s Prayer

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz