The History of Ka'bah

The History of Ka'bah (The First House on Earth)

Ang Kasaysayan ng Ka'bah sa Makkah

Ang Mahalagang aklat na ito ay tungkol sa kasaysayan ng Ka’bah sa Makkah (Ang unang bahay-dalanginan sa balat ng Lupa) sa wikang Tagalog, kasamang tinalakay dito ng may-akda ang gitnang silangan kung saan naroon ang Ka’bah na itinutruing na pinagpalang pook, na pook ng mga Sugo at Propeta.

You may also enjoy

The History of Ka'bah

Mohammad Taha Ali