Isang araw kasama ang iyong minamahal, Muhammad (sumakanya ang pagpapala at kapayapaan)

Isang araw kasama ang iyong minamahal, Muhammad (sumakanya ang pagpapala at kapayapaan): isang pahayag ng kanyang pagkatao at ang kanyang patnubay sa paggising, paghuhugas, pagtayo, pagdarasal, paggunita sa umaga at gabi, pagkain at inumin, pananamit, paglalakad at pagsakay, pakikitungo sa mga tao, sa kanyang tahanan at sa kanyang pagtulog.

A day with your Beloved one (Peace Be Upon Him)

To place the love of any human being ahead of the love of His Messenger, Prophet Muhammad, is to forfeit one’s faith altogether. The Prophet says: ‘None of you truly attains to faith unless I am dearer to him than his parents, children and all mankind’. [Related by al-Bukhari].