ඔබේ ආදරවන්ත නබිතුමාණන් සමඟ සුන්දර දවසක්

 

ඔබේ ආදරවන්ත නබිතුමාණන් සමඟ සුන්දර දවසක්

සැබෑ මුස්ලිම්වරයා තම ආදරණීය මුහම්මද් තුමාට ලැදියාව දක්වයි. ඔහු එතුමාගේ සගයකු වීමට කැමත්ත දක්වයි. මෙසේ ඔහුගේ ඒ ආදරනීය තැනැත්තා අභියස හිඳ එතුමාගේ ගෞරවනීය මුහුණෙන් විහිදෙන ආලෝකයෙන් සිය දෑස් සිත් සතන් සහනයෙන් පුරවා ඔහුගේ මිහිරි දේශනාවට සාවදානව ශ්‍රවනය කරයි. සිත් ඇදගන්නා සුළු එතුමාගේ ජීවන රටාව සිය ජීවිතය සමග මුසු කිරීමට වෙර දරයි

A day with your Beloved one (Peace Be Upon Him)

To place the love of any human being ahead of the love of His Messenger, Prophet Muhammad, is to forfeit one’s faith altogether. The Prophet says: ‘None of you truly attains to faith unless I am dearer to him than his parents, children and all mankind’. [Related by al-Bukhari].