Guyyaa tokko jaalallee kee nabyyiin wajji

kitaabni kuni akkaataa uumaa Nabiyyii s.a.w. ibsa. akkasuma qajeelfama isaa kan hirribaa, dammaqqii, wuduu'aa, salaata halkanii, zikriiwwan ganamaafii galgalaa, naamusa nyaataafii dhugaatii, uffata, yaabbiifii deemsaa, akkaataa namaan wajji jiraachuu hunda ibsa.

A day with your Beloved one (Peace Be Upon Him)

To place the love of any human being ahead of the love of His Messenger, Prophet Muhammad, is to forfeit one’s faith altogether. The Prophet says: ‘None of you truly attains to faith unless I am dearer to him than his parents, children and all mankind’. [Related by al-Bukhari].