Một ngày cùng với vị Sứ Giả kính yêu của bạn

 

Một ngày cùng với vị Sứ Giả kính yêu của bạn  

Miêu tả đặc điểm ngoại hình của Thiên Sứ , sự hướng dẫn của Người khi thức giấc, trong cách lấy nước Wudu, đứng dâng lễ nguyện Salah và sự hướng dẫn của Người về những lời tụng niệm sáng, chiều, cách ăn uống, ăn mặc, cách đi đứng, con vật cưỡi, và cách cư xử với mọi người, nhà cửa và giấc ngủ của Người.

A day with your Beloved one (Peace Be Upon Him)

To place the love of any human being ahead of the love of His Messenger, Prophet Muhammad, is to forfeit one’s faith altogether. The Prophet says: ‘None of you truly attains to faith unless I am dearer to him than his parents, children and all mankind’. [Related by al-Bukhari].