Jesus (son of Mary) is a prophet not God

Jesus (son of Mary) is a prophet not God

 

HESUS ANAK NI MARIA PROPETA HINDI DIYOS

Ang lathalaing ito ay nagpapaliwanag tungkol sa katotohanan at katayuan ni Hesus, na siya ay isang PROPETA at hindi Diyos gaya ng inaakala ng mga Kristiyano. Ang katotohanang ito ay kapwa binigyang diin at patotoo ng napakaraming talata at bersikulo mula sa Banal na Qur’an at Bibliya.

You may also enjoy