Jesus (son of Mary) is a prophet not God

Jesus (son of Mary) is a prophet not God

 

HESUS ANAK NI MARIA PROPETA HINDI DIYOS

Ang lathalaing ito ay nagpapaliwanag tungkol sa katotohanan at katayuan ni Hesus, na siya ay isang PROPETA at hindi Diyos gaya ng inaakala ng mga Kristiyano. Ang katotohanang ito ay kapwa binigyang diin at patotoo ng napakaraming talata at bersikulo mula sa Banal na Qur’an at Bibliya.

You may also enjoy

EXAMINING THE REALITY OF 'THE ORIGINAL SIN'

Abdullah Bin Hadi Alqahtani

Jesus in the Quran

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

Let the Bible Speak

Abdur-Rahman Demashqeyyah

Red cover of a book with a hand flips one of the heavenly books
Jesus in the Quran

Abd Ar-Rahman bin Abd Alkareem Ash-Sheha

La Lumière émane de  L’Islam
The Light Within Islam

Basel Muhammad Arif Almahayni