د خوږ نبي صلی الله عليه وسلم سره ستا ورځ

د خوږ نبي صلی الله عليه وسلم سره ستا ورځ.
په دې کتاب کې د نبې کریم صلی الله عليه وسلم خوږ او ښايسته سيرت او دخوب څخه د رابيدارۍ دعا، اودس، لمونځ، دسهار ماښام ذکرونه، د خوراک څښاک او جامو په تن کولو دعاګانې وغيره ښه بيان شوي دي.

 

A day with your Beloved one (Peace Be Upon Him)

To place the love of any human being ahead of the love of His Messenger, Prophet Muhammad, is to forfeit one’s faith altogether. The Prophet says: ‘None of you truly attains to faith unless I am dearer to him than his parents, children and all mankind’. [Related by al-Bukhari].